Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez LUX PROPERTY informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne.

 1. ​Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem https://luxproperty.pl, a także ma zastosowanie do wszystkich innych przypadków, w których Administrator pozyskał Twoje dane osobowe.  Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: LUX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, KRS: 0000788381, REGON: 383459807, NIP: 7811996706, Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@luxproperty.pl.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie, drogą telefoniczną, mailową, w kontaktach bezpośrednich oraz pocztą tradycyjną. Administrator do realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością może pozyskać także Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym ogólnodostępnych rejestrów, baz danych udostępnianych elektronicznie i innych źródeł, które ze względu na swoją rolę i funkcję, przechowują Twoje dane osobowe w sposób możliwy do odczytania, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.

 5. Serwis oraz Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • ​Prowadzenie newslettera;​

  • Prowadzenie systemu komentarzy;

  • Prowadzenie forum internetowego;

  • Prowadzenie rozmów typu chat online;

  • Obsługa zapytań przez formularz;

  • Realizacja zamówionych usług;

  • Prezentacja oferty lub informacji;

  • Realizacja zadań związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością, w tym kontaktu bezpośredniego, sporządzania analiz, opinii i innych dokumentów.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób :

  • ​Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, a połączenie z bazą danych następuje tylko i wyłącznie z autoryzowanych urządzeń, zweryfikowanych pod kątem bezpieczeństwa oraz uzyskujących połączenie z prywatną siecią internetową.

 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 4. Dostęp do baz danych przechowywanych na wewnętrznym serwerze Operatora zostały zablokowane hasłem, a uzyskanie możliwości logowania bezpośredniego do bazy wymaga podania hasła głównego. Hasło główne składa się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych i nie jest przechowywane na żadnym nośniku.

3. Hosting.

 1. Serwis i usługi elektronicznie dostarczane za jego pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem : https://luxproperty.pl/ są hostowane (technicznie utrzymywane) na serwerze operatora WIX.com. Aktualna wersja Polityki prywatności WIX.com dostępna jest pod adresem : https://pl.wix.com/about/privacy.

 2. Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej oraz inne usługi hostingowe, które nie są utrzymywane na serwerze operatora WIX.com, utrzymywane są na serwerze H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228 PLN w pełni wpłacony. (dalej jako firma hostingowa).

 3. Pod adresem https://cyberfolks.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;

  • kurierzy;

  • operatorzy pocztowi;

  • ubezpieczyciele;

  • kancelarie prawne i windykatorzy;

  • banki;

  • operatorzy płatności;

  • organy publiczne;

  • operatorzy systemu komentarzy;

  • operatorzy rozwiązania typu chat online;

  • dostawcy usług teleinformatycznych, świadczących usługi na rzecz Administratora;

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;

  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;

  • firmy świadczące podwykonawstwo na rzecz Administratora, w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, w tym także do realizacji zadań przez Administratora w zakresie prowadzonej działalności.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora.

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe.

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • ​utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 3. ​W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej rodzaj oprogramowania Urządzenia mobilnego :